Facebook Pixel

Algemene voorwaarden Arto vini

Artikel 1 - Identiteit van de onderneming

Arto vini bvba, Lindestraat 12, 3570 Alken
BTW-identificatienummer BE 0694 712 020
Reknummer BNP Paris Bas BE14 0018 3622 8083
E-mail: [email protected]
Telefoon Tom 0468/58 30 03 – Raf 0473 83 69 68
Arto vini is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 u. tot 18.00 u.

Artikel 2 - Begripsbepaling

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Arto vini bvba en producten en/of diensten aan klanten aanbiedt;
2. Klant: de natuurlijke persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Arto vini;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Arto vini georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: werkdag (van maandag tot vrijdag);
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 - Toepassingsgebied

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Arto vini en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en klant.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de klant deze algemene voorwaarden terugvinden op www.artovini.be . Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Arto vini zijn in te kijken en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn zullen deze vooraf schriftelijk aan de klant kenbaar gemaakt worden.

Artikel 4 - Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Arto vini onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Arto vini passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Opdat de klant op een veilige manier elektronisch kan betalen zal Arto vini daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Arto vini zal op de website de volgende informatie kenbaar maken:
- de maatschappelijke zetel van de onderneming Arto vini waar de klant met klachten terecht kan
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
- de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

Artikel 5 - Prijzen, producten, aanbiedingen

1. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten gelden zoals op moment van aankoop op de website vermeld. In deze prijzen zijn de BTW wel en de verzendkosten niet inbegrepen. De prijzen worden niet verhoogd zolang deze prijswijziging niet geafficheerd is op de website, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan Arto vini producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Arto vini geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. In die zin behoudt Arto vini zich het recht voor om de prijzen ten allen tijde marktconform aan te passen.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 5 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Arto vini gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Arto vini niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief BTW;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de gedragscodes waaraan Arto vini zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 6 - Conformiteit en Garantie

1. Arto vini staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Arto vini, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de klant ter zake kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 7 -   Levering en uitvoering

1. Arto vini zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Arto vini kenbaar heeft gemaakt.
3. Arto vini zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden of een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Arto vini het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Arto vini contact opnemen met de klant en een waardig vervangend artikel voorstellen.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de klant bij Arto vini, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.
2. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Een geopende fles kan geenszins geretourneerd worden. De andere flessen van eenzelfde levering wel indien het product niet aan de verwachtingen voldoet. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Arto vini retourneren, conform de door Arto vini verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Arto vini via mail [email protected] .
4. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Arto vini dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 – Betaling

1. Voor zover niet vooraf anders is overeengekomen dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan bij bestelling van de goederen.
2. In geval van wanbetaling van de klant heeft Arto vini, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen conventionele interesten ten belope van 1% van het factuurbedrag per maand als ook een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25€. Tevens is de klant gehouden tot betaling van alle incassokosten – zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke waartoe de invordering van een onbetaalde factuur aanleiding zal geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden forfaitair vastgesteld op een bedrag gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150.

Artikel 10 – Klachtenregeling

1. Arto vini beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Bij eventuele klachten zoeken we graag met u een passende oplossing. U kunt hiervoor contact opnemen via [email protected] .
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de veertien dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Arto vini.
3. Bij Arto vini ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Arto vini binnen de termijn van veertien kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 11 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Arto vini en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
2. Een geschil wordt door Arto vini slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht binnen de veertien kalenderdagen aan Arto vini heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk 14 dagen nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij Arto vini aanhangig te worden gemaakt.
5. Voor een geschil tussen Arto vini en een klant, of omgekeerd, is in eerste instantie enkel de rechtbank van Hasselt hiertoe bevoegd.
6. Arto vini doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van Arto vini. De beslissingen van Arto vini geschieden bij wege van bindend advies.
7. Arto vini zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Arto vini surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 12 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 13 - Wijziging van de algemene voorwaarden

Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 14 - Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude

Om de veiligheid van uw online bezoek te verzekeren, werkt Arto vini uitsluitend samen met erkende beveiligingspartners. Diefstal van uw identiteitsgegevens of kredietkaartfraude wordt hierdoor tot een minimum beperkt.